(1)
Novosti Press Agency, . . Zoya Novozhilova, Soviet Ambassador. CWS/cf 1989, 10.